De conformitat amb al Convocatòria per a la concesió de subvencions no dineràries per a la entrega de mobiliari urbà ( bancs i papereres) per als municipis de la Provincia d’Alacant, any 2020, L’Ajuntament de Murla ha resultat beneficiari de la mateixa, segons Resolució publicada en el BOP d’Alacant nº 14 de data 22/01/2021.

  • 4 Bancs
  • 6 Papereres

Als efectes del compliment de lo disposat en la Base Séptima de la Convocatoria.

Histórico de noticias